Organisatieontwikkeling & Team Coaching

Organisatieontwikkeling & Team Coaching

Organisatieontwikkeling & Team Coaching gaat over de combinatie tussen het ‘harde’ organiseren en het ‘zachte’ samenwerken. Iedere samenwerkende groep mensen heeft behoefte aan duidelijkheid. Over het gezamenlijke doel. Over de verdeling van de verantwoordelijkheden. Wie kan wat en wie doet wat. Welke resultaatgebieden zijn nodig om succesvol te kunnen zijn en wie levert dat resultaat. Samen met andere aspecten zoals overlegstructuren en communicatiemiddelen noemen wij dit de harde kant van organiseren. In onze ervaring wordt hier veel tijd aan besteed, zonder dat dit altijd duidelijk resultaat oplevert. Wij geloven in goed organiseren in combinatie met het ‘zachte’ samenwerken. Daarbij spelen de teamgewoontes een rol, de onderliggende overtuigingen en ambities en zeker ook persoonlijke irritaties en frustraties. In tijden van verandering wordt dit meestal extra zichtbaar. Collega’s die niet mee lijken te willen doen en elkaar niet ondersteunen. Weerstand is een signaal van betrokkenheid en vraagt om erkenning. ZIPON gelooft in een integrale aanpak waarbij openheid en transparantie als steunpilaren worden ingezet. Een aanpak waarbij gedrag (boven de waterlijn) en drijfveren (onder de waterlijn) aandacht krijgen.

Voor wie

Voor alle organisaties waar mensen belangrijk zijn en samenwerking gevraagd wordt. Onze ervaring leert dat je kunt leren om samen effectief te zijn. Zowel in hiërarchische als in zelfsturende organisaties. Bij het MKB, bij multinationals, in de zorg, bij de overheid, bij non-profit en commerciële organisaties. Wij coachen teams, inclusief hun leider, die de moed hebben om kwetsbaarheid en verbeterpotentieel onder ogen te zien. Wij helpen organisaties die het waardevol vinden voor hun continuïteit om het verandervermogen van hun teams te verhogen.

Hoe

Organisatieontwikkeling vraagt om maatwerk omdat geen organisatie gelijk is. In het voortraject is intensief (niet qua duur, maar qua inhoud) overleg met de opdrachtgever nodig. Wat is zijn inschatting, wat is zijn hulpvraag? Op basis van een gezamenlijk geformuleerd doel stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op. Daarmee willen we zeker stellen dat we commitment hebben over het verlangde resultaat en dat dit resultaat haalbaar is.
Aan de andere kant zijn er wel twee hoofdzaken die in (alle) samenwerkingsverbanden van belang zijn.
Ten eerste zijn er vraagstukken die betrekking hebben op de interne organisatie. Denk daarbij aan bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, verantwoordelijkheidsgebieden, taakverdeling, communicatievormen etc. Door middel van gesprekken met betrokkenen en het bijwonen van meetings kunnen wij hiervan een goed beeld vormen. Met als resultaat een sterkte/zwakte analyse op grond waarvan, samen met de opdrachtgever, keuzes gemaakt kunnen worden. Wat willen we aanpakken en waarmee kunnen we leven.

Ten tweede is het van belang om te weten wat er in het team onder de waterlijn speelt. Het ontdekken van de heersende denkbeelden, overtuigingen en verwachtingen van de leden. Als teamleden bezig zijn met hun eigen positie en onzekerheden, dan is er minder ruimte om echt samen te werken. Door middel van een communicatie IQ profiel (Life Languages) kunnen we de individuele behoeften, filters, overtuigingen, weerstand en stress gevoeligheid goed in beeld krijgen. En dat niet alleen per teamlid, maar ook in de interactie met elkaar. Met behulp van deze inzichten laten we teams oefenen en ervaren wat er beter kan. Dit doen wij onder andere door middel van workshops waarin concrete situaties worden behandeld. Om nieuw gedrag in te laten slijten is het goed om hieraan regelmatig, bij voorbeeld tijdens periodieke teammeetings, aandacht te blijven geven. Gedragsverandering is met hard werken te bereiken en daardoor bijzonder bevredigend en duurzaam.

Zowel bij vragen boven als bij vragen onder de waterlijn begint het met een duidelijke opdracht, waarna een analyse volgt van de situatie op basis waarvan een verbeterplan geformuleerd kan worden. Dit hoeft helemaal niet groot en tijdrovend te zijn. Afhankelijk van de situatie kan dit met korte doorlooptijd snel tot resultaat leiden.

Sterke en efficiënte teams maken jouw organisatie onverslaanbaar.

Mogelijke vragen

  • Verbetering van de teamprestatie, van de output.
  • Het team weerbaarder maken om met allerlei veranderingen om te kunnen gaan.
  • Voorkomen van ongewenst (dreigend) personeelsverloop.
  • Als werkgever willen groeien in aantrekkingskracht.
  • Het team voorbereiden op komende veranderingen.
  • Het team worstelt met stress, ziekteverzuim en (dreigend) langdurig uitval van teamleden.
  • Onbegrip, onvrede, conflicten, ineffectieve communicatie binnen het team.
  • Samenwerking stagneert, er wordt langs elkaar heen gewerkt, ieder doet wat hem of haar goeddunkt.

Wilt u meer informatie?